Appartementsrecht en de Vereniging van Eigenaars (VVE)

De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de akte van splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke grondslag die verhouding berust. U zoekt een expert appartementsrecht, een advocaat die alles van VvE-recht weet en veel ervaring heeft in het procederen. Dan bent u bij onze advocaat aan het goede adres. Onze beide advocaten hebben meer dan 25 jaar ervaring en hebben vele zaken op het gebied van VvE-recht gewonnen. Maar wacht in het appartementsrecht niet te lang, want er zijn zeer korte termijnen en als die verstreken zijn, kunt u vaak niets meer tegen een besluit ondernemen. Bel dus snel onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Als advocatenkrijgen wij veel zaken die gaan over de vernietiging of nietigheid van besluiten van de VVE. De jurisprudentie op dit gebied is uitgebreid en wij kunnen u bijstaan als advocaat om de zaak snel en goed te presenteren aan de rechter. Snel, omdat u, als u het niet eens bent met een besluit van de VVE en u wilt daar stappen tegen nemen, u binnen één maand nadat u dit besluit kende een verzoek moet indienen bij de Kantonrechter om het besluit te vernietigen. Als u een besluit van de VVE heeft dat u niet bevalt, moet u dus snel contact met ons opnemen.

Wat is een appartementsrecht?

Voordat onze advocaat een aantal basisregels over de VvE uiteen zet, is het verstandig om eerst eens stil te staan bij het begrip appartementsrecht. Want voor het bestaan van een VvE is immers eerst nodig dat een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. De wet zegt het volgende over een appartementsrecht: ‘Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.’ Bel onze advocaat VvE als u vragen heeft over het appartementsrecht: 020-7400521.

Splitsingsakte en modelreglement

Als u wilt weten wat de regels zijn binnen uw VvE dan moet u in de splitsingsakte en het modelreglement kijken. Onze advocaat kan dat ook voor u doen. In de splitsingsakte vindt u de specifieke regels voor uw VvE en als u de akte niet kunt vinden, kunt u deze ook bij het kadaster opvragen. In de splitsingsakte wordt een reglement van toepassing verklaard. Er zijn modelreglementen uit verschillende jaren die ook wel met verschillende kleuren worden aangeduid. Daar staat in algemene zin de regels van uw VvE. Daarnaast kan er ook een huishoudelijk reglement van toepassing zijn binnen uw VvE. Mocht u de akte of reglementen niet begrijpen dan kunt u altijd contact opnemen met onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel uw vraag hier.

Wat is gemeenschappelijk bij de VVE en wat is privé?

Onze advocaat heeft veel discussie over de vraag welke delen van een huis gemeenschappelijk zijn en welke delen bedoeld zijn om privé te gebruiken. In veel gevallen zal dat duidelijk zijn, maar met leidingen, muren en vloeren ontstaat soms discussie. Onze advocaat bestudeert daarbij allereerst de splitsingsakte die van toepassing is en het daarbij behorende reglement. Het onderscheid kan van belang zijn voor de vraag of een VVE-lid toestemming nodig heeft van de VVE om te verbouwen. Bel onze advocaat VVE als u vragen heeft over wat gemeenschappelijk is: 020-7400521.

Vergadering van de Vereniging van eigenaars

Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen, zo bepaalt artikel 125 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. In de vergadering moeten alle belangrijke besluiten worden genomen, in beginsel bij volstrekte meerderheid (= helft plus 1), tenzij de wet, splitsingsakte of reglement anders bepalen. Onze advocaat VvE kan u helpen met de vraag welke meerderheid voor welk besluit nodig is. De voorzitter leidt de vergadering en het bestuur voert de besluiten van de vergadering van de VvE uit. Bel dus snel onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Besluit VVE nietig

Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een nietig besluit en een vernietigbaar besluit. Op grond van artikel 2: 14 BW kunnen bepaalde besluiten nietig zijn wegens strijd met de wet of de splitsingsakte. Een nietig besluit bestaat eigenlijk niet en u hoeft ook niet op de korte termijn te letten. Wel moet u de rechter vragen om te bevestigen dat een bepaald besluit nietig is bijvoorbeeld wegens strijd met de splitsingsakte, maar daarbij staan wij u graag bij. Bel dus snel onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Besluit VVE vernietigbaar

Artikel 5: 130 BW bepaalt dat een besluit van de VVE vernietigd moet worden door de rechter. Zoals wij hiervoor al opmerkten, moet u binnen één maand nadat u kennis heeft genomen van het besluit, deze vernietiging vragen aan de Kantonrechter. Als u dus op de vergadering van de VVE aanwezig was waarbij het besluit werd genomen, moet u binnen één maand na de vergadering het verzoek indienen. Bel dus snel onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Besluit VVE vernietigbaar: gronden

Veel besluiten van de VVE worden vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2: 8 BW. De redelijkheid en billijkheid is een ruim begrip, zodat u meerdere argumenten naar voren kunt brengen om het besluit te vernietigen. De rechter kan toetsen of een besluit wat betreft de wijze van totstandkoming in strijd met de redelijkheid en billijkheid is genomen. Daarnaast kan de rechter toetsten of de VVE bij afweging van alle belangen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Strijd met het modelreglement levert in beginsel op grond van artikel 5: 129 lid 2 BW nietigheid van een besluit op. Bel dus snel onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Vervangende machtiging Kantonrechter

Vaak heeft er niets aan als een besluit wordt vernietigd, omdat u meestal ook toestemming nodig heeft om een bepaalde handeling uit te voeren. Als de VvE deze niet geeft, kunt u onze advocaat ook bij de Kantonrechter om een vervangende machtiging laten verzoeken. Dat kan samen in één verzoekschrift met het verzoek om vernietiging van een besluit zodat u niet twee keer een aparte procedure moet voeren. Bel onze advocaat VvE als u vervangende machtiging wilt aanvragen: 020-7400521.

Wijziging splitsingsakte

Onze advocaat staat veel leden van VvE’s bij die de splitsingsakte willen wijzigen. Dat is een lastig proces. In beginsel heeft u alle VvE-leden nodig om de akte te wijzigen, maar het zou ook kunnen met 80 % van de VvE-leden. Als dat niet lukt kunt u met minstens 51 % van de VvE-leden een verzoek indienen, waarbij u vervangende machtiging vraagt van de Kantonrechter. Onze advocaat kan u daarbij helpen de juiste argumenten op een rijtje te zetten, want als u dat niet doet, wordt het verzoek afgewezen. Bel dus snel onze advocaat VvE: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Aandeel in de VvE en schulden en kosten binnen VVE

Onze advocaat krijgt veel vragen over de verhouding van de kosten van de VvE tussen de VvE-leden onderling. Allereerst bepaalt artikel 113 van boek 5 BW: ‘De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de akte van splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke grondslag die verhouding berust.’ De akte van splitsing is dus belangrijk om te zien welk aandeel u heeft in de VvE.

Lid 2 van dit artikel zegt het volgende over de schulden en de kosten: ‘In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging van eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement een andere verhouding is bepaald’. Basis is dus dat de VvE-leden een gelijk deel van de schulden en kosten dragen, maar het reglement kan een andere verhouding bepalen. Bel onze advocaat VvE als u vragen heeft over uw aandeel of de kosten die u draagt in de VvE: 020-7400521

Advocaat VVE

De advocaten van Brenner  hebben veel ervaring als advocaat. Zij hebben als advocaat opgetreden in meerdere zaken over de nietigheid en vernietiging van VVE besluiten. Mocht u vragen hebben over de vernietiging van een VVE besluit dan kunt u contact met hen opnemen: 020-7400521. Talmt u niet, want de termijn voor vernietiging is kort.