toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vloer in appartement moest worden verwijderd omdat deze niet voldeed aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE. In de verhouding tussen appartementseigenaren moet het antwoord op de vraag welke hinder aanvaardbaar is, en daarmee geduld moet worden, en [...]

Door | 29 juni 2020

VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

De Rechtbank Den Haag heeft op 27 mei 2020 uitspraak gedaan over het verlenen van machtiging tot vervangende toestemming voor de benoeming van een administrateur voor een VVE. V heeft de kantonrechter verzocht om machtiging te verlenen voor het benoemen van VVE-Consultants B.V als administrateur. Op grond van artikel 5:121 BW geldt dat de door [...]

Door | 22 juni 2020

VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de wijzigingen aan het dakterras in strijd waren met de splitsingsakte. Op de ledenvergadering van de VVE van 9 mei 2019 is besloten dat verzoeker geen uitstel meer wordt verleend voor het herstellen van het oorspronkelijke dakterras. VVE. Zijn de wijzigingen [...]

Door | 15 juni 2020

Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE toestemming mocht weigeren tot het plaatsen van zonnepanelen. Volgens verzoeker zijn de installaties niet in strijd met artikel 13 lid 1 van het splitsingsreglement (en is besluit 1, dat wel daar vanuit gaat, zo begrijpt de kantonrechter, dus nietig) [...]

Door | 8 juni 2020

VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 mei 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. De appartementseigenaar K heeft gevorderd de VvE te veroordelen tot het betalen van een bedrag van € 105,69 en de kosten van de procedure. Aan haar vordering legt zij het volgende ten grondslag. De VvE dient de [...]

Door | 1 juni 2020

Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de Vereniging van Eigenaars (VVE) van een appartementencomplex in Amsterdam-Nieuw een appartementseigenaar toestemming mocht weigeren voor een dakopbouw. Verzoeker verzoekt het besluit van de VVE nietig te verklaren, althans te vernietigen en hem vervangende machtiging te verlenen voor het realiseren van [...]

Door | 25 mei 2020

VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 maart 2020 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE vanwege strijdigheid van de steminstructie in het model splitsingsreglement. Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag gelegd. De agenda voor de vergadering van juni 2019 is niet bij de oproeping verstrekt. Dit is in [...]

Door | 11 mei 2020

Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van onredelijke geluidhinder. De grief raakt de uitleg van het reglement. Dit reglement moet evenals een splitsingsakte worden uitgelegd overeenkomstig de geobjectiveerde variant van de Haviltex-maatstaf. Aan de bewoordingen van de regeling, gelezen in het licht van de [...]

Door | 27 april 2020