Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

Appartementsrecht. VVE. Kort geding. Bevoegdheid van de rechter. Vordering van onbepaalde waarde? Gebruik van een steeg, die toegang geeft tot het appartement.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 december 2020 in kort geding uitspraak gedaan over de vraag of de steeg, die toegang tot het appartement geeft, door de bewoners daarvan, gebruikt mochten worden. In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen dan wel of [...]

Door | 18 januari 2021

Appartementsrecht. VVE. Behoren de balkons tot de gemeenschappelijke gedeelten van het flatgebouw? Maatstaf uitleg splitsingsstukken.

De Rechtbank Limburg heeft op 2 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de balkons tot de gemeenschappelijke gedeelten van het flatgebouw behoorde? De VvE stelt dat op grond van de splitsingsstukken, respectievelijk de uitleg ervan, de balkons en de lange betongevels van het flatgebouw, alsmede de overige hierna te noemen gedeelten en zaken [...]

Door | 11 januari 2021

Appartementsrecht. VVE. Nietig of vernietigbaar besluit VVE? Ondersplitsing. Uitleg van splitsingsakte. Rechtsbijstandsverzekering. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een bersluit van de VVE nietig of vernietigbaar was. Appartementsrecht. VVE. Nietig of vernietigbaar besluit van VVE? Ondersplitsing. Uitleg van de splitsingsakte. Rechtsbijstandsverzekering. Redelijkheid en billijkheid. De rechter oordeelt als volgt. Artikel 2:14 lid 1 BW bepaalt dat een besluit van [...]

Door | 4 januari 2021

Appartementsrecht. VVE. Dakterras. Burenrecht. Uitzicht op tuin en woning van buren. Hinder? Persoonlijke levenssfeer. Privacy.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het uitzicht op tuin en woning van buren van een dakterras van een naastgelegen appartement hinder opleverde. Eisers vorderen gedaagden te veroordelen tot het aanbrengen van betonnen plantenbakken rondom het terras en het terugbrengen van het terras tot twee meter van [...]

Door | 14 december 2020

Appartementsrecht. VVE. Geschil tussen eigenaar en de VVE. Toestemming verbouwing. Vervangende machtiging door de rechter. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Overijssel heeft op 27 november 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot vervangende machtiging voor een verbouwing van een appartement, waarvoor de VVE toestemming had geweigerd. Op 12 augustus 2013 is verzoeker eigenaar geworden van het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging. Verzoeker is uit dien hoofde [...]

Door | 7 december 2020

Appartementsrecht. VVE. Betaling van de VVE-bijdrage. Vernietiging van het besluit van de VVE?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 november 2020 uitspraak gedaan over de betaling van de VVE-bijdrage. De VvE heeft onder overlegging van een specificatie gesteld dat de betalingsachterstand tot en met juli 2020 € 1.308,59 bedraagt. In discussie is of gedaagde over april tot en met juli 2019 een VvE-bijdrage ten bedrage van € 130,14 [...]

Door | 30 november 2020

Appartementsrecht. VVE. Uitleg akte van splitsing. Is een kamergewijze verhuur van appartementen toegestaan?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag kamergewijze verhuur van appartementen was toegestaan. Appellanten vorderen in hoger beroep dat het eindvonnis wordt vernietigd en dat hun in eerste aanleg ingestelde vorderingen alsnog worden toegewezen. Zij hebben twee grieven geformuleerd die bezwaren bevatten tegen de motivering van de rechtbank. Het [...]

Door | 23 november 2020

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsstukken. Splitsingsreglement. Beheer.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 de uitleg van splitsingsstukken in het appartementsrecht besproken. Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Splitsingsreglement. Beheer. Bij de uitleg van splitsingsstukken, waaronder de notariële akte van splitsing, waarvan op grond van art. 5:111, aanhef en onder d, BW het splitsingsreglement deel uitmaakt, [...]

Door | 16 november 2020

Appartementsrecht. VVE. Zijn de kosten van werkzaamheden vanwege onderhoud en herstel van gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van gezamenlijke eigenaars?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van werkzaamheden vanwege onderhoud en herstel van gemeenschappelijke gedeelten van een appartement voor rekening waren van de gezamenlijke appartementseigenaars. Met de grief is appellante opgekomen tegen de vaststelling van de rechtbank dat genoemde werkzaamheden betrekking hadden op onderhoud en [...]

Door | 9 november 2020

Appartementsrecht. VVE. Woonbestemming? Is het gebruik van de kelder als woonruimte overeenkomstig de splitsingsakte?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 mei2020 uitspraak gedaan over de vraag of het gebruik van de kelder als woonruimte overeenkomstig de splitsingsakte was. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Met de grieven heeft appellante aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte heeft geconcludeerd dat de goederenrechtelijke bestemming van de kelder woonruimte is, zodat de [...]

Door | 2 november 2020