toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte ten aanzien van het gebruik en besteminning van een berging. In dit geding hebben de appartementseigenaren een aantal vorderingen tegen een andere appartementseigenaar ingesteld die alle berusten op de stelling dat zij al jarenlang veel geluidshinder ervaren van de [...]

Door | 18 augustus 2019

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor de opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband. Geïntimeerde is (mede)eigenaar van het appartementsrecht met betrekking tot de woning. Als zodanig is hij lid van de VvE. Aanvankelijk was het [...]

Door | 11 augustus 2019

Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 18 juli 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot vervangende machtiging van de rechter ten aanzien van een verbouwing van een appartement. De appartementseigenaar heeft een verzoek ingediend tot vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW. De appartementseigenaar verzoekt, samengevat, primair vervangende machtiging om namens de VvE [...]

Door | 2 augustus 2019

Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Den Haag heeft op 19 juni 2019 uitspraak gedaan over een geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht? De rechter stelt het volgende voorop. Als gevolg van de splitsing zijn de appartementseigenaren in een rechtsverhouding tot elkaar komen te staan. Niet alleen [...]

Door | 29 juli 2019

Onrechtmatige daad VVE door weigering toestemming te verlenen tot aanleg rookkanaal ten behoeve van open haard in een van de appartementen? Kwalitatief recht?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de vraag of VvE onrechtmatig gehandeld had door te weigeren om toestemming te verlenen tot de aanleg van een rookkanaal ten behoeve van een open haard in een van de appartementen? Appellant heeft in de eerste aanleg van deze procedure [...]

Door | 2 juli 2019

VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

Van onze advocaat VVE. De Hoge Raad heeft op 21 juni 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van besluiten van de VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW. Het middel klaagt, [...]

Door | 27 juni 2019

VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van de onderhoudskosten. De vve heeft bij memorie van antwoord tevens akte houdende vermeerdering van eis haar vordering verhoogd met een bedrag van € 282,00, zijnde de achterstallige (voorschot)bijdragen over de maanden mei en juni 2017. In zoverre [...]

Door | 22 juni 2019

Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Is ondanks de bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan? De kern van het geschil betreft de vraag of het eigenaars van appartementsrechten met de bestemming woning op grond van de splitsingsakte wel [...]

Door | 17 juni 2019

VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Behoorde het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Dit geschil draait om het volgende. Bij de bouw van het appartementencomplex is de vloerplaat van het balkon van verzoeker te hoog afgehangen. Als gevolg hiervan was niet [...]

Door | 6 juni 2019

Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE betreffende de weigering van de VVE om een terrasoverkapping te mogen aanbrengen. Besluit tot afwijzing van verzoek aanbrengen terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Artikel 5:221 BW De appartementseigenaar heeft de kantonrechter [...]

Door | 30 mei 2019