Vernietiging of nietigheid van een besluit VVE

Als advocaat krijgen wij veel zaken die gaan over de vernietiging of nietigheid van besluiten van de VVE. De jurisprudentie op dit gebied is uitgebreid en wij kunnen u bijstaan als advocaat om de zaak snel en goed te presenteren aan de rechter. Snel, omdat u, als u het niet eens bent met een besluit van de VVE en u wilt daar stappen tegen nemen, u binnen één maand nadat u dit besluit kende een verzoek moet indienen bij de Kantonrechter om het besluit te vernietigen. Als u een besluit van de VVE heeft dat u niet bevalt, moet u dus snel contact met ons opnemen. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Besluit VVE nietig

Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een nietig besluit en een vernietigbaar besluit. Op grond van artikel 2: 14 BW kunnen bepaalde besluiten nietig zijn wegens strijd met de wet of de splitsingsakte. Een nietig besluit bestaat eigenlijk niet en u hoeft ook niet op de korte termijn te letten. Wel moet u de rechter vragen om te bevestigen dat een bepaald besluit nietig is bijvoorbeeld wegens strijd met de splitsingsakte, maar daarbij staan wij u graag bij. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Besluit VVE vernietigbaar

Artikel 5: 130 BW bepaalt dat een besluit van de VVE vernietigd moet worden door de rechter. Zoals wij hiervoor al opmerkten, moet u binnen één maand nadat u kennis heeft genomen van het besluit, deze vernietiging vragen aan de Kantonrechter. Als u dus op de vergadering van de VVE aanwezig was waarbij het besluit werd genomen, moet u binnen één maand na de vergadering het verzoek indienen. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Wanneer is een besluit vernietigbaar:

Onze advocaat voert veel procedures over de vernietiging van een besluit van de VvE. Maar wanneer is een besluit nu vernietigbaar? Uit artikel 2: 15 BW blijk dat een besluit vernietigbaar is indien het:

1. in strijd is met wettelijke of statutaire bepalingen die tot stand komen regelen (wijze bijeenroepen vergadering, termijn oproepen etc);

2. in strijd is met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW;

3. in strijd is met huishoudelijk reglement;

Bel onze advocaat VvE als vragen heeft over vernietigbaarheid van een besluit van de VvE: 020-7400521.

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid

Veel besluiten van de VVE worden vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2: 8 BW. De redelijkheid en billijkheid is een ruim begrip, zodat u meerdere argumenten naar voren kunt brengen om het besluit te vernietigen. De rechter kan toetsen of een besluit wat betreft de wijze van totstandkoming in strijd met de redelijkheid en billijkheid is genomen. Daarnaast kan de rechter toetsten of de VVE bij afweging van alle belangen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Strijd met het modelreglement levert in beginsel op grond van artikel 5: 129 lid 2 BW nietigheid van een besluit op. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Voorbeeld in de jurisprudentie over nietigheid besluit VvE

Onze advocaat zal u een goed voorbeeld geven van het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid vindt bij de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland van 7 april 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:2113). De kantonrechter bepaalde daar:

Nietigheid

“Op grond van artikel 38 lid 5 kunnen alleen rechtsgeldige besluiten worden genomen tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven indien tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht. In dit geval – waarbij er in totaal vier stemmen zijn – moeten hiervoor dus drie stemmen aanwezig zijn. Aangezien, zoals hiervoor is overwogen, [A] niet aanwezig was op de vergadering, waren er slechts twee stemmen aanwezig, te weten de twee stemmen van de gemeente. Daarmee is niet voldaan aan de quorumeis van drie. Zodoende konden er op dit punt geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Artikel 2:14 lid 1 BW bepaalt dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, nietig is, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Artikel 5:129 lid 1 BW bepaalt dat voor de toepassing van artikel 14 van Boek 2 de akte van splitsing wordt gelijk gesteld met de statuten.
Het niet voldoen aan de quorumeis houdt strijdigheid met een fundamenteel totstandkomingsvoorschrift in. Dit heeft tot gevolg dat de besluiten tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden, tot doorbelasting van de kosten van de renovatiewerkzaamheden aan [eisers] en tot vaststelling van een eenmalige bijdrage die [eisers] aan de VvE dient te voldoen op grond van artikel 2:14 lid 1 BW nietig zijn. De kantonrechter zal het verzoek op deze punten dan ook toewijzen.”
Vernietigbaarheid:

“Tussen partijen is niet in geschil dat het punt van het verstrekken van een volmacht aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen [eisers] niet op de agenda stond die voorafgaand aan de vergadering van 21 december 2015 naar [eisers] is gestuurd. Dit is in strijd met artikel 33 lid 8 van het modelreglement, hetgeen strijdigheid oplevert met de statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen als bedoeld in artikel 2:15 lid 1 onder a BW. Derhalve is dit besluit vernietigbaar. He betoog van de VvE dat niet per definitie alle onderwerpen op de agenda moeten staan en dat [eisers] een redelijk belang moet stellen ter onderbouwing van zijn stelling dat dit punt op de agenda had moeten worden geplaatst, wordt niet gevolgd, omdat dit feitelijk onjuist is. De kantonrechter zal het verzoek dan ook toewijzen op dit punt.”
Onze advocaat merkt nog wel op bij deze uitspraak dat het de vraag is of de kantonrechter wel het verzoek over nietigheid kon toewijzen. Bij een nietig besluit bestaat het besluit in beginsel niet, dus is dat het enige dat de kantonrechter kan toewijzen. Bel onze advocaat VvE als u vragen heeft over de nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit van de VvE: 020-7400521.

Hoe gaat een procedure om een besluit te vernietigen?

Allereerst moet u zeer snel zijn als er een besluit is genomen van de VvE dat u wilt vernietigen, want u moet binnen één maand een verzoek indienen bij de Kantonrechter. Wij houden als advocaat altijd voor de zekerheid de datum van vergadering aan voor het begin van deze termijn. Neem dus direct na de vergadering contact op met onze advocaat. Wij maken dan voor u een verzoekschrift waarin wij uitleggen waarom het besluit vernietigd moet worden door de Kantonrechter. De VvE kan dan een verweerschrift indienen en vervolgens vindt er een zitting plaats, waarbij onze advocaat VvE uw verzoek nog eens goed bepleit. Een aantal weken later volgt de beslissing van de rechter. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Advocaat VVE

De advocaten van Brenner hebben veel ervaring als advocaat. Zij hebben als advocaat opgetreden in meerdere zaken over de nietigheid en vernietiging van VVE besluiten. Mocht u vragen hebben over de vernietiging van een VVE besluit dan kunt u contact met hen opnemen: 020-7400521. Talmt u niet, want de termijn voor vernietiging is kort.