Van onze advocaat VVE: wij krijgen vaak de vraag voorgelegd of een expliciet in de akte van splitsing vastgelegd gebruik ook op een andere manier dan de in de wet beschreven methode (met verstrekte meerderheid) kan worden gewijzigd. Een oudere uitspraak van de Rechtbank Groningen geeft daarop het antwoord:

‘De goederenrechtelijke situatie van het desbetreffende gebouw moet voor de appartementseigenaren – alsook latere verkrijgers van appartementsrechten – bepaald kunnen worden aan de hand van de splitsingsakte en de daarbij behorende reglementen. Indien – zoals in het onderhavige geval wat betreft de hoogtemaat – wordt afgeweken van het bepaalde in de splitsingsakte dient die akte ingevolge artikel 5: 139 BW met medewerking van alle appartementseigenaren te worden gewijzigd. Die wijziging moet blijkens het derde lid van evengenoemd artikel bij notariële akte te geschieden.

Teneinde een dergelijke gewichtige wijziging van de splitsingsakte te bewerkstelligen moet daartoe naar voorlopig oordeel in een vergadering van de appartementseigenaren worden besloten. De in het onderhavige geval door het bestuur van de VVE gekozen methode – door een rondschrijven aan de leden van de VVE waarin werd vermeld dat die leden tot 1 januari 2001 bezwaren konden indienen tegen de van artikel 13 van de akte afwijkende locatie en afmeting van de te plaatsen lichtreclame en dat bij gebreke van bezwaren na 1 januari 2001 zou worden overgegaan tot plaatsing daarvan – vindt naar voorlopig oordeel, in het licht van het bepaalde in artikel 5: 139 BW, mede gelet op de daarbij betrokken belangen, geen genade.’

De conclusie is dus dat als het gebruik in de splitsingsakte vast ligt, de splitsingakte op de manier die in de wet staat beschreven moet worden gewijzigd. Kijk op de relevante pagina hierover of bel onze advocaat VvE: 020-7400521.