Door onze advocaat VVE: Wanneer de vergadering van de vereniging van eigenaars een besluit neemt kan het zo zijn dat niet alle leden van de VvE achter het genomen besluit staan. Het quorum en te behalen percentage stemmen  verschilt per besluit. Welke stemverhoudingen van toepassing is op het te nemen besluit kan men vinden in de splitsingsakte of, in sommige uitzonderlijke gevallen, de wet. Grofweg zijn er drie mogelijkheden: unanimiteit van stemmen, gekwalificeerde meerderheid van stemmen of absolute meerderheid van stemmen. In het geval van de gekwalificeerde meerderheid of van de absolute meerderheid is het dus mogelijk dat leden tegen het genomen besluit hebben gestemd. Een dergelijk lid staat dan niet volkomen machteloos. Hij kan vernietiging of nietigheid van het besluit vragen bij de kantonrechter. Zo ving ook de onderstaande zaak aan.

Het betreft een VvE met drie leden met gelijke stemrechten. In de gevel van het appartement van een van de drie leden zitten rottende kozijnen. Deze kozijnen moeten vervangen worden en de VvE vraagt daar een offerte voor aan. Deze offerte wordt vervolgens twee stemmen tegen een goedgekeurd. Bij verzoekschrift verzoekt de tegenstander van het genomen besluit aan de kantonrechter om het besluit te vernietigen. De kantonrechter wijst dit af. In hoger beroep wordt de beschikking van de kantonrechter bekrachtigd. De VvE wil een derde van de kosten verhalen op de appartementseigenaar die tegenwerkt. Deze weigert te betalen en er wordt een nieuwe procedure gestart. De appartementseigenaar stelt wederom dat het genomen besluit ongeldig is. Op 25 oktober 2016 spreekt het hof Amsterdam zich over deze kwestie uit:

“Met grief 6 betoogt [appartementseigenaar] dat de onder 3.1 (c) genoemde factuur van Bouw op Maat om verschillende redenen niet geheel ten laste van de VvE mag komen en daarom evenmin voor 1/3e deel voor rekening van [appartementseigenaar]. [appartementseigenaar] ziet hier echter over het hoofd dat de VvE bij het besluit van 11 januari 2014, van de geldigheid waarvan dient te worden uitgegaan, heeft ingestemd met de – op € 14.500,= sluitende – offerte van Bouw op Maat. [appartementseigenaar] kan daarom in dit geding niet meer met vrucht de juistheid van die offerte en het daarmee gemoeide bedrag ter discussie stellen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de door Bouw op Maat aan de VvE verzonden factuur van 20 december 2013 omdat deze overeenstemt met en verwijst naar die offerte. Het hof tekent hierbij aan dat [appartementseigenaar] zich er in appel niet op heeft beroepen dat Bouw op Maat de VvE later, namelijk op 30 december 2013, een factuur heeft gestuurd die sloot op € 14.350,=. De grief faalt dus.”

De appartementseigenaar is in dit stadium te laat. De appelrechter heeft een uitspraak gedaan over de geldigheid van het VvE besluit. Het hof mag zich vervolgens niet in een nieuw geschil opnieuw over dat besluit uitspreken. Er moet van worden uitgegaan dat in de eerdere procedure geen fouten zijn gemaakt en reeds alle relevante feiten naar voren zijn gebracht. Het eerste besluit staat vast en is onaantastbaar geworden.. Onze advocaat VvE kan u behoeden voor het maken van fouten waar u op een later moment de rekening voor zal moeten betalen.

Heeft u vragen aan onze advocaat VvE over het aantasten van een VvE besluit of een andere VvE zaak neem dan contact op via 020 – 74 00 521 of via dit formulier.