Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor de opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Geïntimeerde is (mede)eigenaar van het appartementsrecht met betrekking tot de woning. Als zodanig is hij lid van de VvE.

Aanvankelijk was het gebouw waartoe de woning behoort door de VvE tegen waterschade verzekerd. De verzekeraars bij wie de verzekering werd ondergebracht hanteerden aanvankelijk geen eigen risico voor waterschade.

In 2013 heeft de VvE voormelde verzekering verlengd met dien verstande dat de verzekeraars sindsdien een eigen risico van € 3.000,- per schadegeval hanteerden, omdat gedurende de looptijd van de verzekering tot augustus 2013 veel lekkageschade was geclaimd.

Als gevolg van een lekkage in de woning heeft geïntimeerde schade geleden.

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

De rechter oordeelt als volgt.

De appartementseigenaar heeft aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat de VvE hem destijds ervan op de hoogte had moeten stellen dat zij de verzekering had overgesloten en dat voortaan bij waterschade een eigen risico van € 3.000,- per schadegeval zou gelden.

De VvE is vanwege deze nalatigheid daarom aansprakelijk voor dit deel van de waterschade

De VvE heeft als verweer aangevoerd dat niet is gesteld of gebleken dat de appartementseigenaar, ook nadat hij bekend was geworden met de huidige polisvoorwaarden, een aanvullende opstalverzekering heeft gesloten en dat het daarom niet aannemelijk is dat hij, als hij destijds bekend zou zijn geweest met het vanaf de verlenging geldende eigen risico voor waterschade, een dergelijke verzekering wel zou hebben gesloten.

De appartementseigenaar heeft in reactie hierop niet gesteld dat hij inmiddels een aanvullende opstalverzekering heeft gesloten.

Tegen die achtergrond lag het op de weg van de appartementseigenaar niet alleen om voldoende duidelijk te stellen dat hij destijds, als de VvE hem deugdelijk van het voortaan geldende eigen risico op de hoogte zou hebben gesteld, een aanvullende verzekering zou hebben gesloten maar ook om uit te leggen waarom hij dat toen wel zou hebben gedaan, terwijl hij dat in feite nog steeds niet heeft gedaan.

Omdat de appartementseigenaar op dit punt geen enkele helderheid heeft verschaft, moet het ervoor worden gehouden dat hij destijds niet een aanvullende verzekering zou hebben gesloten, als de VvE hem van het eigen risico op de hoogte zou hebben gesteld.

Nu ervan moet worden uitgegaan dat de appartementseigenaar, als de VvE hem destijds naar behoren zou hebben ingelicht over het voortaan geldende eigen risico, geen aanvullende verzekering zou hebben gesloten, kan niet worden geoordeeld dat de thans door hem van de VvE gevorderde schade causaal aan het nalaten van de VvE kan worden toegerekend.

De appartementseigenaar zou deze schade namelijk ook hebben geleden ingeval van juiste informatieverschaffing door de VvE.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het appartementsrecht, over de VVE, over de splitsingsakte of het splitsingsreglement, over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de aansprakelijkheid van de VVE voor schade, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.