Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte ten aanzien van het gebruik en besteminning van een berging.

In dit geding hebben de appartementseigenaren een aantal vorderingen tegen een andere appartementseigenaar ingesteld die alle berusten op de stelling dat zij al jarenlang veel geluidshinder ervaren van de gedaagde appartementseigenaren respectievelijk van hun huurders, zulks in het bijzonder doordat de berging wordt gebruikt als werkruimte, slaapruimte of gastenverblijf en doordat zich daarin een wasmachine bevindt die ook ’s avonds laat wordt gebruikt.

 Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

De rechter oordeelt als volgt.

Volgens de splitsingsakte is de bestemming van het appartementsrecht van partijen ‘woning’.

Het gebruik van de berging als logeer-, slaap-, werk- en/of wasruimte is als zodanig niet in strijd met de in de splitsingsakte neergelegde woonbestemming, zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld.

Daarmee is echter niet alles gezegd. De in de splitsingsakte verwoorde bestemming betreft het appartement als geheel: in het appartement mag uitsluitend worden gewoond en daarin mag bijvoorbeeld, anders dan in het appartement op de begane grond, geen winkel worden gedreven.

Dat neemt niet weg dat, juist omdat de splitsingsakte gelding heeft tussen alle appartementseigenaars en mede hun onderlinge rechten en plichten beoogt te regelen, ook betekenis moet worden toegekend aan de bewoordingen waarmee de onderscheiden appartementsrechten in de splitsingsakte zijn omschreven en in die bewoordingen ook de aanduiding van een bestemming kan zijn gelegen.

Het appartementsrecht is in de splitsingsakte omschreven als “bovenwoning op de tweede verdieping met berging op de zolderverdieping”.

De appartementseigenaren hebben als eisers onweersproken gesteld dat in Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal ‘berging’ wordt omschreven als ‘ruimte om iets op te bergen’, met als synoniem ‘opslagruimte’.

Bij gebreke van indicaties voor het tegendeel moet worden aangenomen dat degenen die tot splitsing zijn overgegaan bij het gebruik van het woord ‘berging’ in de splitsingsakte het oog hebben gehad op deze gangbare betekenis van dit woord, dus een ruimte om iets op te bergen, een opslagruimte.

Een berging of opslagruimte is evident geen logeer-, slaap- of werkruimte.

Voormelde taalkundige betekenis van het woord ‘berging’ dient als een nadere bestemming van de in de splitsingsakte als ‘berging’ aangeduide ruimte van het appartement te worden aangemerkt.

Dat degene die tot splitsing zijn overgegaan bij het woord ‘berging’ het oog hadden op de gangbare betekenis van dat woord, zoals hiervoor omschreven, leidt de rechter bovendien ook nog af uit het feit dat in de omschrijving in de splitsingsakte van het appartement voor wat betreft de zolderverdieping gewag wordt gemaakt van zowel een kamer als een berging, daarmee aangevend dat tussen beide een verschil in gebruik bestaat.

Wel wordt een berging en opslagruimte hier te lande vaak mede als ruimte voor de wasmachine benut, hetgeen bij een ieder bekend mag worden verondersteld.

Uit al het voorgaande volgt dat de rechter de grieven gegrond acht, voor zover deze inhouden dat de rechtbank in eerste aanleg ten onrechte het gebruik van de berging van het appartement als logeer-, slaap- en/of werkruimte verenigbaar heeft geacht met de in de splitsingsakte ter zake vervatte bestemming en ongegrond acht, voor zover zij opkomen tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de berging als was(machine)ruimte volgens de splitsingsakte is toegestaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.