De Rechtbank Amsterdam heeft op 15 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag wie de diverse kosten moest betalen na lekkage in een appartement.

In een kort geding geeft de kantonrechter een voorlopig oordeel. Ter zitting is gebleken dat partijen het over twee van de drie onderwerpen waarover een oordeel is gevraagd in essentie eens zijn: De VVE moet herstelwerkzaamheden verrichten en zij is ook gehouden de tot op heden geleden schade te vergoeden.

Voor zover over deze onderwerpen nog geschilpunten resteren zullen die hierna worden besproken.

Waar partijen het niet over eens zijn is of de VVE de kosten van het in opdracht van eiseres opgemaakte rapport moet dragen.

VVE. Schade na lekkage. Wie betaald de kosten?

De rechter oordeelt als volgt.

De VVE heeft aangevoerd dat inmiddels opdracht is gegeven herstelwerkzaamheden te verrichten.

Er is ook al een beoogde datum voor aanvang van de werkzaamheden.

Om die reden heeft eiseres geen belang bij haar vordering op dit punt, aldus de VVE.

Dit standpunt wordt verworpen.

Al enige tijd staat vast dat de VVE herstelwerkzaamheden uit moet voeren, maar zij heeft dat niet gedaan.

Eiseres heeft dan het recht nakoming van die verplichting te vorderen (artikel 6:38 Burgerlijk Wetboek (BW)).

Eiseres heeft ook voldoende belang bij die vordering, nu de VVE in ieder geval sinds 15 oktober 2019 een afdoende mandaat had opdracht voor herstel te geven.

Die opdracht is er uiteindelijk pas op 7 januari 2020 gekomen.

Nu de werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd is het belang ook spoedeisend.

De vordering tot uitvoering van herstel zal dan ook worden toegewezen, op straffe van een dwangsom.

Nu inmiddels een concrete uitvoeringsdatum is voorzien, zal de dwangsom pas gaan lopen als de beoogde herstelwerkzaamheden op 1 maart 2020 niet gereed zijn.

De dwangsom zal wel worden gematigd. Mochten de herstelwerkzaamheden door niet afdoende blijken te zijn dan ontstaat een nieuwe situatie, zo heeft ook eiseres ter zitting onderkend. Dit vonnis verbindt daaraan geen consequenties.

De kosten voor tot op heden geleden gevolgschade zijn eveneens toewijsbaar.

Nu deze zijn gebaseerd op een begroting aan de hand van een rapport, zullen deze als voorschot worden toegewezen.

Ter zitting is duidelijk geworden dat de door de VVE toegezegde betaling van die kosten – anders dan eiseres dacht – los staat van eventuele toekomstige schades.

Niettemin is nog steeds niet betaald, zodat ook deze vordering op grond van artikel 6:38 BW toewijsbaar is.

De VVE moet ook de kosten voldoen van het in opdracht van eiseres opgemaakte rapport.

Uit de geschetste gang van zaken blijkt dat de VVE er vanwege hoge kosten in eerste instantie voor heeft gekozen te volstaan met het aanbrengen van bypasses of noodoverstorten.

Nadien is er in het appartement opnieuw lekkage ontstaan.

Nu uit niets blijkt dat de VVE voornemens was alsnog de eerder geadviseerde werkzaamheden uit te laten voeren, was het reëel dat eiseres een nieuw advies liet uitbrengen op basis van de op dat moment bestaande situatie.

Op dat moment dacht de VVE daar overigens hetzelfde over, zo blijkt uit het feit dat ook door haar opdracht is gegeven aan Bureau voor Bouwpathologie.

Het is dan ook redelijk dat eiseres deze kosten heeft gemaakt en ook de omvang van de kosten is redelijk.

Anders dan door de VVE bepleit blijkt uit het rapport van Bureau voor Bouwpathologie dat ook eiseres opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar enkel haar appartement.

Dat er daarbij ook oog is geweest voor de naastgelegen appartementen ligt voor de hand en maakt niet dat de daarmee gemoeide werkzaamheden niet redelijk zijn.

De VVE zal daarom ook de kosten van het rapport van Bureau voor Bouwpathologie moeten voldoen.

De VVE krijgt ongelijk en moet de proceskosten betalen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.