toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE geheel of slechts partieel nietig verklaard moest worden. De grief is gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat het besluit van 3 december 2014 (geheel) nietig is. In de toelichting op [...]

Door | 14 maart 2019

Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE onrechtmatig gehandeld had. Vordering van appartementseigenaar van een serviceflat tegen de Vereniging tot verlening van diensten (VvD) aan de bewoners van de serviceflat uit onrechtmatige daad omdat deze Vereniging ten onrechte beletsels heeft opgeworpen tegen [...]

Door | 10 maart 2019

VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 februari 2019 uitspraak gedaan over het appartementsrecht. Het appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Gedaagde heeft niet betwist dat hij als eigenaar van het appartement van rechtswege lid is van de VvE en uit hoofde van dit lidmaatschap is gehouden tot hoofdelijke betaling van [...]

Door | 2 maart 2019

Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de weigering van het geven van toestemming door de VvE voor wijzigingen vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Weigering in strijd met artikel 2:8 BW, vervangende machtiging [...]

Door | 21 februari 2019

VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Limburg heeft op 23 januari 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging van de rechter om een inpandige niet vergunning-plichtige verbouwing van de loggia toe te staan die van buiten niet of nauwelijks zichtbaar is en die geen invloed heeft op de constructie van het appartementencomplex. Precedentwerking? Architectonisch [...]

Door | 8 februari 2019

VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over het handhaven van een verbod tot het betreden van het dakterras van het appartement en over de kosten van de handhaving van het verbod. De grief heeft betrekking op de kosten van een door de VvE aangebracht slot op de [...]

Door | 2 februari 2019

Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 januari 2019 uitspraak gedaan over het procederen namens de VVE. De voorzitter procedeert namens de VvE. De VvE wordt echter niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, omdat geen machtiging aan de ledenvergadering of aan de kantonrechter (artikel 5:121 BW) is gevraagd voor het mogen procederen. De [...]

Door | 25 januari 2019

Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 januari 2019 uitspraak gedaan over een wijziging van de splitsingsakte bij het wijzigen van de bestemming in de akte van splitsing. De kantonrechter zal omwille van de overzichtelijkheid van deze beschikking eerst ingaan op de bevoegdheid en daarna het verzoek tot wijziging van de splitsingsakte [...]

Door | 17 januari 2019

Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE over een procesvolmacht beschikte en over het juridische eigendom van een appartementsrecht. Appellante en appellant zijn echtelieden. Appellant heeft het appartement op een veiling gekocht, maar de levering heeft plaatsgevonden aan appellante. Ontbreken van een [...]

Door | 13 januari 2019