Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert de regie bij de verdeling. Spoorboekje voor taxatie en overdracht.

Partijen zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten en waarin tevens is opgenomen dat tussen partijen geen verrekening (noch jaarlijks van gespaard inkomen noch bij einde huwelijk door overlijden of anders dan door overlijden) zal plaatsvinden.

Tussen hen bestaat een eenvoudige gemeenschap van de woning, welke woning was bedoeld als beleggingspand.

De vrouw wenst tot 1 augustus 2017 de tijd te krijgen om te onderzoeken of zij voormelde woning kan overnemen.

Nu deze termijn reeds is verstreken, heeft de vrouw geen belang meer bij dit verzoek, zoals haar advocaat ter terechtzitting ook heeft erkend.

Aangezien toedeling van de woning aan de vrouw niet mogelijk is gebleken, zoals zij zelf in haar pleitnota ook stelt, acht het hof het redelijk de woning overeenkomstig het verzoek van de man aan hem toe te delen.

Verdeling eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert regie bij de verdeling: spoorboekje voor taxatie en overdracht. Waardering woning. Toedeling of verkoop aan een derde.

De rechter oordeelt als volgt.

Nu partijen zich daarover niet hebben uitgelaten, dient deze toedeling naar het oordeel van het hof conform de hoofdregel: dat verdeeld wordt tegen de waarde ten tijde van de verdeling, te geschieden tegen de actuele waarde, welke waarde (opnieuw) zal worden vastgesteld als volgt.

Partijen dienen binnen zes weken na de datum van deze beschikking een taxateur/makelaar aan te wijzen, hetzij één gemeenschappelijke taxateur/makelaar, hetzij ieder één taxateur/makelaar die dan gezamenlijk een derde taxateur/makelaar aanwijzen.

De door partijen gezamenlijk benoemde taxateur/makelaar, dan wel de drie taxateurs/makelaars tezamen, zal/zullen de woning bindend taxeren tegen de actuele waarde in het economisch verkeer.

Onder de waarde in het economisch verkeer verstaat het hof de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

De taxatie dient plaats te vinden in aanwezigheid van beide partijen. De kosten van de taxatie komen voor rekening van beide partijen, ieder voor de helft.

De toedeling aan de man zal geschieden onder voorwaarde dat binnen drie maanden, nadat de voormelde taxatie van de woning heeft plaatsgevonden, duidelijk is dat de man de overname van het aandeel van de vrouw in de woning zal kunnen financieren en dat de vrouw zal kunnen worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de hypothecaire geldlening.

De man heeft bij pleitnota verklaard dat de hypotheekverstrekker hem reeds per e-mail heeft bericht dat zij in beginsel bereid is de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan.

De levering van de woning aan de man dient in dat geval binnen een maand, nadat de man de vrouw (binnen genoemde termijn van drie maanden) heeft bericht dat hij de woning kan overnemen, plaats te vinden.

De vrouw draagt haar aandeel over aan de man.

Indien de woning aan een derde zou worden overgedragen, zouden de kosten van het notariële transport door de derde worden gedragen.

Het hof acht het in dat licht bezien redelijk dat de kosten van het notariële transport, in het geval de woning aan de man wordt toegedeeld, voor rekening van de man komen en zal aldus beslissen.

Voor het geval toedeling aan de man van de woning onder ontslag van de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet binnen drie maanden nadat de taxatie van de voormalige echtelijke woning heeft plaatsgevonden, gerealiseerd zal zijn, overweegt het hof als volgt.

Het hof is van oordeel dat de woning alsdan zo spoedig mogelijk verkocht en geleverd dient te worden aan een derde, waarbij de verkoopopbrengst na aflossing van de resterende hypothecaire geldlening en de betaling van de kosten van verkoop en overdracht tussen partijen wordt verdeeld, dan wel een eventuele restantschuld door partijen gelijkelijk wordt gedragen.

Voormelde verkoop dient te geschieden binnen vier weken nadat de termijn voor notariële overdracht van het aandeel van de vrouw in de woning aan de man is verstreken, door middel van een opdracht aan de taxateur/makelaar die de in rechtsoverweging gemelde bindende taxatie heeft verricht.

Ieder van partijen is gehouden deze taxateur/makelaar daartoe opdracht te geven.

Partijen zullen in overleg met de taxateur/makelaar de vraagprijs, welke dient te zijn gebaseerd op de onroerendgoedmarkt ter plaatse en de kwaliteit van de woning, bepalen. Indien partijen niet binnen twee weken na de opdrachtverlening erin slagen om gezamenlijk de vraagprijs te bepalen dan zal de taxateur/makelaar de woning te koop aanbieden tegen een bindende marktconforme vraagprijs.

Partijen zullen in overleg met de taxateur/makelaar de verkoopovereenkomst aangaan met degene die de hoogste prijs biedt indien en voor zover die prijs volgens beide partijen, gezien de onroerendgoedmarkt ter plaatse en de kwaliteit van de woning, de best mogelijke prijs is.

In het geval partijen het niet eens kunnen worden over de vraag of een aanbod de best mogelijke prijs is, dan zal de taxateur/makelaar die naar beste weten en kunnen bindend bepalen.

Iedere partij is bij overdracht van de woning aan een derde gehouden de helft van de kosten van de taxateur/makelaar, de notaris en de overige kosten ter zake van de verkoop en levering te dragen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het appartementsrecht, over de VVE, over de koop van een appartement of over de verdeling van een woning en de waardering van de woning bij verdeling of verkoop van het appartement, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.