Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt was in twee afzonderlijke besluiten van de VVE.

Appellanten menen dat het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte is opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten: een besluit tot het verlenen van feitelijke toestemming, waarvoor een gewone meerderheid voldoende zou zijn, en een besluit tot wijziging van de splitsingsakte, waarvoor minstens 4/5 van de stemmen is vereist.

Het gaat volgens hen om één besluit en het genomen besluit is niet rechtsgeldig vanwege het ontbreken van de benodigde gekwalificeerde meerderheid.

Inhoudelijk achten zij het genomen besluit in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Zij betogen in dit verband dat de bouw negatieve gevolgen heeft voor de constructie van het pand en dat aan de bouw ook andere financiële risico’s kleven.

Verder menen zij dat hun appartementsrecht door de opbouw een waardedaling zal ondergaan en vrezen zij de aan de bouw verbonden geluidsoverlast.

VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechter acht het niet onjuist om in een situatie als deze twee besluiten te nemen, een tot het verlenen van toestemming voor de feitelijke bouw en een over de wijziging van het splitsingsreglement die daartoe is vereist.

De toestemming voor de bouw wordt aldus in feite voorwaardelijk gevraagd, namelijk voor het geval de wijziging van de splitsingsakte rechtsgeldig tot stand komt.

Het zou echter onjuist zijn om aan het feit dat met een gewone meerderheid reeds toestemming is gegeven voor de feitelijke werkzaamheden, doorslaggevende betekenis toe te kennen in het kader van de beoordeling van de verzochte vervangende machtiging voor de wijziging van de akte.

Beide verzoeken hebben immers hun eigen toetsingskader en het onderscheid in de vereiste meerderheid van stemmen zou anders zinledig worden.

De rechter begrijpt de beschikking van de kantonrechter aldus dat deze bij de beoordeling van de verzochte vervangende machtiging niet eenvoudigweg doorslaggevende betekenis heeft toegekend aan de met gewone meerderheid verkregen toestemming voor de feitelijke bouw.

Wel heeft de kantonrechter de feiten en omstandigheden die tot zijn oordeel hebben geleid dat de vergadering in redelijkheid tot het geven van de toestemming heeft kunnen komen, tevens ten grondslag gelegd aan zijn oordeel dat appellanten zonder redelijke grond hun medewerking aan de wijziging van de splitsingsakte hebben onthouden.

Aldus heeft de kantonrechter geen onjuiste maatstaf toegepast.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.