De Rechtbank Amsterdam heeft op 26 juli 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van de splitsingsakte ten aanzien van een horecaverbod.

Met betrekking tot de gevraagde verklaring voor recht heeft de advocaat van de appartementseigenaar aangevoerd dat deze niet in een verzoekschriftprocedure kan worden verzocht.

De verklaring voor recht is geregeld in artikel 3:302 Burgerlijk Wetboek.

Alhoewel dit artikel spreekt over het “op vordering” verkrijgen van een verklaring van recht, is daarmee niet uitgesloten dat deze in een verzoekschriftprocedure wordt gevraagd (vgl. Hoge Raad, 30 oktober 1998, NJ 1999, 83, HR 10 september 1999, NJ 1999, 735 en HR 31 maart 2000, NJ 2000, 497).

Voor de uitleg van de beperkingen aan het gebruik is bepalend hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de op die splitsing betrekking hebbende splitsingsstukken.

Bij de uitleg daarvan komt het aan op de daarin tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan.

Deze bedoeling moet naar objectieve maatstaven worden afgeleid uit de omschrijving in die akte, bezien in het licht van de gehele inhoud van de akte.

De vraag die partijen verdeeld houdt is of – kort gezegd – het horecaverbod zijn werking heeft verloren doordat de eigendom van A is overgegaan naar B.

VVE. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

De rechter oordeelt als volgt.

Naar het oordeel van de rechter is dat het geval.

De splitsingsakte is ondubbelzinnig op dit punt: de beperking geldt indien en zolang het gebruik als hotel door de huidige eigenaar nog plaatsvindt.

Die eigenaar was destijds A en dat is nu niet meer het geval.

Dat B wel bestuurder en aandeelhouder is van de rechtspersoon die inmiddels eigenaar is, maakt de zaak niet anders.

Uit de splitsingsakte kan immers niet worden afgeleid dat het de bedoeling was het begrip “eigenaar” zo op te vatten dat hieronder ook een toekomstige middellijk eigenaar moet worden begrepen.

Voor de door de advocaat van de appartementseigenaar bepleite uitkomst is dat wel vereist, nu bij de uitleg slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn.

De gevraagde verklaring voor recht is dan ook toewijsbaar voor zover deze op de beperking uit de splitsingsakte betrekking heeft.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement, over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.