Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of bij structurele overlast in een appartement een contactverbod gepast was.

De rechter heeft tien verboden opgelegd aan een vrouw die haar onderbuurman voortdurend het leven zuur maakte. Zo mag de vrouw bijvoorbeeld geen nieuwe sloten meer aanbrengen op de gemeenschappelijke toegangsdeur, niet langer de buurman en zijn gasten bedreigen, zijn post kwijtmaken of afval plaatsen in de gemeenschappelijke ruimte.

Nu eiser onweersproken heeft gesteld dat zijn voormalige partner (ex-partner) voornemens is de zorgregeling met zijn kinderen aan te passen en het psychisch en lichamelijk welzijn van hem, zijn partner en (stief)kinderen wordt aangetast als gevolg van de overlast van gedaagde, heeft hij een spoedeisend belang bij de gevraagde noodmaatregelen.

Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

De rechter oordeelt als volgt.

De gevorderde verboden zijn in kort geding slechts toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter die verboden eveneens zou toewijzen en van eiser niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

Een contactverbod vormt een inbreuk op het aan een ieder toekomend recht om vrijelijk te communiceren. Voor het toewijzen van deze ingrijpende maatregel moet sprake zijn van in hoge mate aannemelijke feiten en omstandigheden die zo’n inbreuk kunnen rechtvaardigen.

Overwogen wordt dat uit de door eiser overgelegde notariële aktes volgt dat hij de rechthebbende is van het appartementsrecht, rechtgevend op het gebruik van de woning te A.

Van deze aktes gaat dwingende bewijskracht uit. Indien en voor zover al aangenomen zou moeten worden dat eiser zonder recht of titel in voornoemd appartement zou verblijven, dan is evenmin aannemelijk geworden dat gedaagde de rechthebbende is van het betreffende appartementsrecht of dat zij uit andere hoofde een vordering op eiser zou hebben als gevolg van de door haar gestelde onrechtmatige bewoning door eiser.

Eiser heeft onweersproken gesteld dat gedaagde eerst binnen de VvE en vanaf mei 2017 ook in privé meerdere malen overlast heeft veroorzaakt, bestaande uit het achterna lopen c.q. achtervolgen van eiser en zijn partner en (stief)kinderen, het plaatsen van een nieuw slot op de straatdeur van eiser, het plaatsen van posters, verwijderings-borden en brieven op de straat- en binnendeur en de auto van eiser, het benaderen van derden met klachten en onjuiste informatie over eiser (al dan niet over de door gedaagde gestelde onrechtmatige bewoning van eiser) en het plaatsen van goederen in de gemeenschappelijk ruimte, waardoor de toegang tot het appartement van eiser wordt bemoeilijkt.

Daarnaast is niet betwist dat gedaagde meerdere malen buiten de VvE-besluiten om opdrachten verstrekt voor het verrichten van werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten van eiser en gedaagde.

Deze incidenten hebben hun weerslag op de psychische en lichamelijke gesteldheid van eiser en zijn partner en (stief)kinderen en daarnaast zijn er mogelijk nadelige consequenties voor eiser ten aanzien van de omgangsregeling met zijn kinderen.

Ook heeft het handelen van gedaagde voor eiser andere – zij het indirect als lid van de VvE – nadelige consequenties. De VvE-beheerder heeft haar bestuursfunctie neergelegd en de beheersovereenkomst opgezegd en ook de verzekeraar heeft de opstalverzekering opgezegd.

Nu de incidenten (rechtstreeks jegens eiser) niet door gedaagde zijn weersproken en zij ondanks meerdere sommaties van eiser haar overlastgevende gedrag niet heeft gestaakt, zullen de door hem gevraagde voorzieningen worden toegewezen.

In de ernst van voornoemde incidenten wordt aanleiding gevonden om het gevorderde contactverbod – in afwijking van de gebruikelijke termijn van één jaar – toe te wijzen voor de duur van twee jaren.

Voorts wordt ten aanzien van het contactverbod overwogen dat het gedaagde wel is toegestaan contact op te nemen met eiser ingeval van noodzakelijke reparaties die uitsluitend via de woning van eiser kunnen worden verricht.

De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd zoals in het dictum vermeld.

De voorzieningenrechter

-verbiedt gedaagde nieuwe sloten aan te brengen in de gemeenschappelijke straat-/toegangsdeur,

-verbiedt gedaagde het touwtje/mechanisme om de straatdeur te openen vanaf de woning van eiser te verwijderen c.q. los te maken,

-verbiedt gedaagde de trapbekleding lost te maken en te verwijderen,

-verbiedt gedaagde eiser en de zijnen (zijn (stief)kinderen), partner en/of voormalig partner) en andere bezoekers van eiser achterna te lopen, te volgen en/of te bedreigen,

-verbiedt gedaagde spullen te plaatsen in de gemeenschappelijke ruimte, waardoor eiser de toegang tot de woning wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt,

-verbiedt gedaagde afval in de gemeenschappelijke ruimte te plaatsen,

-verbiedt gedaagde om buiten de VvE-besluiten opdrachten aan derden te verstrekken voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimtes van eiser en gedaagde,

-verbiedt gedaagde de post van eiser en de zijnen achter te houden of weg te maken,

-verbiedt gedaagde gedurende een periode van twee jaar na betekening van dit vonnis hetzij direct hetzij indirect via een derde telefonisch, schriftelijk, mondeling of anderszins contact op te nemen met eiser dan wel eiser te benaderen, behoudens ingeval van noodzakelijk reparaties die uitsluitend via de woning van eiser kunnen worden verricht,

-bepaalt dat gedaagde een dwangsom van € 1.000,00 verbeurt voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het bepaalde, met een maximum van € 15.000,00,

-veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiser tot op heden begroot op € 1.202,21,

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het appartementsrecht, over het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement, over de handhaving van de regels van het splitsingsreglement of van het huishoudelijk reglement, over geluidsoverlast of andere hinder binnen het appartementsrecht, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.