De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 december 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van tot de nakoming van besluiten van de VVE en de mogelijkheid van vernietiging van een besluit van een VVE.

De VVE is opgericht op het moment dat het pand werd gesplitst.

Gedaagden zijn bij aankoop van het appartement van rechtswege lid geworden van de VVE op grond van het bepaalde in artikel 5:125 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit blijkt uit de eigendomsbescheiden.

De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

De rechter oordeelt als volgt.

Als lid van de VVE dienen gedaagden de door de VVE genomen besluiten na te komen.

Wanneer zij zich met een besluit niet kunnen verenigen staat het hen vrij om binnen een maand na kennisneming van het VVE-besluit dit te laten vernietigen door de kantonrechter (artikel 5:130 BW).

Niet is gesteld of gebleken dat zij vernietiging van de VVE besluiten hebben verzocht.

Zelfs als zij geen verslag van de ALV zouden hebben gekregen, zij hebben dat niet aangevoerd, hebben zij kennis genomen van de besluiten doordat deze bij de conclusie van repliek zijn overgelegd. In elk geval hebben zij op dat moment kennis genomen van de besluiten en hadden zij vernietiging kunnen verzoeken binnen vier weken.

Door geen vernietiging te vragen zijn de besluiten onherroepelijk. Ze zijn rechtsgeldig en moeten worden nagekomen.

Gedaagden lijken zich op het standpunt te stellen dat de VVE geen rechtsgeldige besluiten kan nemen wanneer zij niet zijn verschenen in de vergadering.

Dit standpunt is onjuist.

De VVE kan geen besluiten nemen wanneer onvoldoende stemmen aanwezig zijn, maar in dat geval kan een tweede vergadering worden uitgeschreven.

In de tweede vergadering kunnen dan besluiten genomen worden, ook als gedaagden niet aanwezig zijn.

Gedaagden waren niet aanwezig toen besluiten werden genomen.

Zij hebben niet gesteld en niet is gebleken dat zij de uitnodigingen voor de verschillende vergaderingen niet hebben ontvangen.

De besluiten zijn rechtsgeldig genomen en bindend.

Het verweer dat wordt gevoerd, inhoudende dat de andere eigenaar binnen de VVE op kosten van gedaagden zijn verwaarloosde appartement kan opknappen is, gelet op het hiervoor weergegeven systeem van het appartementsrecht, niet relevant.

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt om besluiten te vernietigen is het niet meer mogelijk om een dergelijk verweer te voeren in dit incassogeschil.

Dat de vloer van de andere woning niet een gemeenschappelijk onderdeel van het gebouw vormt is onjuist, gelet op het splitsingsreglement.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.