Van onze advocaat VvE: Wat kan men nog doen met een besluit van de VvE als de termijn om naar de Kantonrechter te gaan van één maand om het besluit te laten vernietigen is verstreken? Dan is een beroep op nietigheid van het besluit nog mogelijk, maar dan moeten er wel argumenten worden gevonden voor deze nietigheid.

Een dergelijke situatie deed zich voor bij het vonnis van de Rechtbank Noord Holland van 29 maart 2017. De VvE nam een besluit over de bijdrage aan de VvE. Een van de leden van de VvE was het hier niet mee eens, maar was te laat om de Kantonrechter te vragen de beslissing te vernietigen. Om die reden probeerde hij met een scala van argumenten een beroep te doen op nietigheid van het besluit.

Daarbij gaat het eerst over de vraag hoe het reglement moet worden uitgelegd. De Rechtbank verwijst daarbij eerst naar de algemene norm:

‘Bij de uitleg van een uit de openbare registers kenbare splitsingsakte komt het aan op de daarin tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan. Deze bedoeling dient naar objectieve maatstaven te worden afgeleid uit de omschrijving in die akte, bezien in het licht van de gehele inhoud van de akte. De rechtszekerheid vergt dat daarbij slechts acht mag worden geslagen op gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. Indien de ingeschreven splitsingsstukken voor verschillende uitleg vatbaar zijn, dient de rechter vast te stellen welke uitleg van deze stukken naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk is. (vgl. Hoge Raad 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078 en 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:337).’

Vervolgens verwerpt de Rechtbank alle nietigheidsberoepen en veroordeelt het lid de bijdrage te voldoen. Als u dus te laat bent om u te beroepen op de vernietigbaarheid van een besluit van een VvE, dan kunt u onze advocaat VvE vragen om te beoordelen of er gronden zijn voor nietigheid. Bel onze advocaat VvE: 7400521 of stel hier uw vraag.