Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 januari 2019 uitspraak gedaan over het procederen namens de VVE.

De voorzitter procedeert namens de VvE. De VvE wordt echter niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, omdat geen machtiging aan de ledenvergadering of aan de kantonrechter (artikel 5:121 BW) is gevraagd voor het mogen procederen.

De VvE heeft in haar verzoek aan de kantonrechter gevraagd de besluiten van de ALV van de VvE van 25 juni 2018 te vernietigen.

Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

De rechter oordeelt als volgt.

In de eerste plaats dient te worden geoordeeld over het primaire verweer van R B.V., dat het bestuur van de VvE niet bevoegd is de VvE in deze procedure te vertegenwoordigen. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

Op grond van artikel 53 lid 5 van het Modelreglement (2006) behoeft het bestuur van de VvE de machtiging van de vergadering voor het instellen en berusten in rechtsvorderingen of verzoekschriftprocedures.

Vaststaat dat het bestuur deze machtiging niet heeft gevraagd aan de ALV.

Het verweer van het bestuur op dit punt is, dat het vragen van een machtiging zinloos is, omdat door toedoen van groot eigenaar R B.V. op voorhand duidelijk is dat de machtiging niet zal worden verleend.

Afgezien van de omstandigheid dat dit standpunt feitelijk onjuist is – R B.V. bezit slechts 65 van de 174 stemmen – is de kantonrechter van oordeel, dat het bestuur na een negatieve beslissing van de ALV op grond van artikel 5:121 BW vervangende machtiging aan de kantonrechter had kunnen vragen.

Vaststaat dat zulks niet is gebeurd. Ook op de terechtzitting heeft het bestuur niet alsnog om deze vervangende machtiging gevraagd aan de kantonrechter.

Nu geen sprake is van een machtiging van de ALV, noch van een vervangende machtiging van de kantonrechter dient het bestuur van de VvE niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar verzoek.

Gelet op het vorenstaande kan niet worden toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak.

De kantonrechter acht geen grond aanwezig om de VvE in de proceskosten te veroordelen, zoals door R B.V. verzocht, omdat nu juist wordt vastgesteld dat het bestuur niet namens de VvE de onderhavige procedure aanhangig kan maken. Om die reden zullen de proceskosten tussen partijen worde gecompenseerd als na te melden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het appartementsrecht, over de VVE, over de machtiging om namens de VVE te procederen, over het splitsingsreglement of een modelreglement of over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.