De Rechtbank Den Haag heeft op 27 mei 2020 uitspraak gedaan over het verlenen van machtiging tot vervangende toestemming voor de benoeming van een administrateur voor een VVE.

V heeft de kantonrechter verzocht om machtiging te verlenen voor het benoemen van VVE-Consultants B.V als administrateur.

Op grond van artikel 5:121 BW geldt dat de door V verzochte machtiging kan worden verleend indien verweerder de toestemming zonder redelijke grond heeft geweigerd.

VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

De rechter oordeelt als volgt.

De kantonrechter stelt vast dat partijen er over en weer geen vertrouwen in hebben dat één van hen de taken van administrateur goed zal vervullen.

Daarnaast geldt dat V en verweerder uiteenlopende belangen hebben bij hun appartementsrecht en het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

Bij V staat het belang voorop om haar appartementsrecht op korte termijn te verkopen voor een goede prijs, terwijl het belang van verweerder is om optimaal woongenot te hebben.

Gelet op het vorenstaande, het feit dat de vereniging alleen uit verweerder en V bestaat die ieder eigenaar zijn van een appartementsrecht en de onrustige verhoudingen tussen partijen, acht de kantonrechter het niet in het belang van partijen om één van de partijen als administrateur te benoemen.

Het heeft dus de voorkeur een externe administrateur te benoemen.

 V heeft VVE-Consultants B.V. voorgesteld om als externe administrateur te benoemen.

Verweerder heeft jegens VVE-Consultants B.V. als zijnde onafhankelijke en professionele administrateur geen bezwaren geuit.

De kantonrechter stelt dus vast dat VVE-Consultants B.V. een professionele administrateur is die geschikt is om als administrateur te benoemen voor de vereniging.

Het onvoorwaardelijk aanvaarden van de offerte van VVE-Consultants B.V. die V heeft overgelegd, heeft echter tot gevolg dat in strijd met het uitgangspunt in artikel 30 lid 3 van het reglement wordt gehandeld.

Artikel 30 lid 3 van het reglement bepaalt dat de administrateur geen beloning in rekening mag brengen, tenzij hem deze uitdrukkelijk door de vergadering is toegekend.

Uit de offerte blijkt dat VVE-Consultants B.V. de eerste twee jaar niet direct kosten in rekening zal brengen aan de vereniging voor de in de offerte genoemde werkzaamheden.

Bovendien zal VVE-Consultants B.V. de niet in de offerte genoemde werkzaamheden alleen met toestemming van de appartementseigenaren uitvoeren tegen een uurtarief van € 75.00.

Niettemin is de kans aanwezig dat partijen over de opzegging van de tussen partijen en VVE-Consultants B.V. gesloten overeenkomst geen consensus kunnen bereiken, waardoor deze mogelijk langer dan twee jaar zal voortduren.

In dat geval zal de vereniging wel moeten betalen voor de werkzaamheden van de VVE-Consultants B.V.

Dit bezwaar is aan de zijde van verweerder terecht aangevoerd, terwijl aan de zijde van V geen redelijk belang is aangevoerd om van het uitgangspunt genoemd in artikel 30 lid 3 van het reglement af te wijken.

Gelet op het vorenstaande heeft verweerder na afloop van de eerste twee jaren van een overeenkomst met VVE-Conslutants B.V. een redelijke grond de toestemming te weigeren om haar te benoemen als administrateur.

 Desalniettemin oordeelt de kantonrechter dat het in het belang van beide partijen is dat VVE-Consultants B.V. op korte termijn als administrateur wordt benoemd ten behoeve van de vereniging, omdat tegen Vve-Consultants B.V. geen inhoudelijke bezwaren bestaan, de administratieve werkzaamheden ten behoeve van de vereniging alsdan kunnen worden voortgezet en het niet de voorkeur heeft dat één van de partijen als administrateur wordt benoemd.

Om ervoor te zorgen dat de benoeming van VVE-Consultants B.V. als administrateur niet strijdig is met het uitgangspunt van artikel 30 lid 3 van het reglement en de redelijke grond voor weigering van de toestemming door verweerder wordt gerespecteerd, zal de kantonrechter de vervangende machtiging – genoemd in verzoek van V – verlenen om de offerte van VVE-Consultants B.V. te aanvaarden onder de voorwaarde dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaren en dat de overeenkomst na die twee jaar eindigt van rechtswege.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.