De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 maart 2020 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE vanwege strijdigheid van de steminstructie in het model splitsingsreglement.

Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag gelegd.

De agenda voor de vergadering van juni 2019 is niet bij de oproeping verstrekt.

Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 32 lid 6 van het modelreglement.

Als de agenda duidelijk was hadden de appartementsrechteigenaren een weloverwogen afweging kunnen maken over hun aanwezigheid ter vergadering althans hadden zij een steminstructie kunnen geven ten aanzien van de genomen besluiten.

VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

De rechter oordeelt als volgt.

De kantonrechter is op grond van artikel 2:15 BW in samenhang gelezen met artikel 5:130 BW bevoegd een besluit van de vergadering van de VvE te vernietigen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW wordt geëist.

Artikel 2:8 lid 1 BW bepaalt dat een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, zich als zodanig jegens elkander moeten gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

Een besluit is vernietigbaar indien het naar inhoud of totstandkoming in strijd is met de voornoemde gedragsregel.

De toetsingsmaatstaf is of de vergadering van de VvE bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid en naar billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is namens [naam bedrijf] erkend dat de ingediende kosten van € 14.332,45 slechts voor een deel betrekking hebben op de kozijnen.

P Beheer B.V. heeft op haar beurt te kennen gegeven zich voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2019 niet te hebben verdiept in de verschillende onderdelen waaruit bedoeld bedrag is opgebouwd.

Vervolgens is aan de zijde van de VvE niet weersproken dat slechts een bedrag van € 9.801,00 ziet op vervanging van de kozijnen, zodat in rechte van de juistheid van dat bedrag uit zal worden gegaan

Aangezien P Beheer B.V. tijdens de Algemene Ledenvergadering is uitgegaan van een onjuist en veel hoger bedrag, is namens A Beheer B.V. ingestemd met een bijdrage aan de kozijnen die veel hoger ligt dan haar steminstructie.

Feitelijk is immers ingestemd met een vergoeding van 40 % van de kozijnen vanuit de VvE bijdragen, terwijl een steminstructie is gegeven van 25-33 % van de kosten van de kozijnen.

Naar het oordeel van de kantonrechter had de vergadering van de VvE, wanneer zij was uitgegaan van het juiste geldelijke uitgangspunt, in redelijkheid en naar billijkheid niet tot het besluit van 25 juni 2019 gekomen.

Dat geldt temeer nu de gerichte steminstructie van Amstel Beheer B.V. zonneklaar is: een bijdrage van maximaal 25-33 % uit de VvE bijdragen.

Tegen deze achtergrond is de kantonrechter van oordeel dat het besluit van 25 juni 2019 van de VvE niet in stand kan blijven en vernietigd dient te worden.

De VvE wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat VVE over het appartementsrecht, over de akte van splitsing of het splitsingsreglement over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VVE of over de uitleg van de splitsingsakte, belt u dan gerust onze advocaat VVE op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het appartementsrecht, bezoek dan onze website over de VVE. Klik dan hier.